Мисия

       Осигуряване на качествено възпитание и образование като стимулираме детското раз-витие и  постигаме успешна социализация и подготовка на детето за училище, чрез използване на съвременни педагогически технологии и стратегии, гарантиращи овладяване на ДОС, като  ИГРАТА Е РАБОТАТА НА ДЕЦАТА, УЧЕНИЕТО-УДОВОЛСТВИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ, РАДОСТТА-ДЕТСКА МОТИВАЦИЯ.

ВИЗИЯ

Детска градина „ Мир“ Асеновград
–  подготвя децата за живота.
– Изгражда  децата като личности.
– Възпитава  децата в общочовешките културни и нравствени ценности
– Дава на децата познание за света
– Развива  детските интелектуални способности.
– Приобщава  децата към ценностите на гражданското общество
– Поставяне  основите на толерантното отношение към междукултурните различия
– Възпитава любов към род и Родина
– Възпитава  децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали.
– Стимулиране  екологосъобразно поведение на децата към природата
– Възпитание и обучение според стандартите на Европейския съюз и неговите    демократични ценности
– Възпитание и обучение според ДОС за предучилищно образование.

ЦЕННОСТИ

Ориентираност към детето, целяща развитие на:

– умения за учене чрез практическа и игрова дейност;

– комуникативни умения на роден език;

– добра подготовка за училищна дейност;

– граждански компетентности и умения за междуличностно общуване;

– естетическо съпреживяване на света;

– комуникативни умения на чужд език;

-предприемачество

 

Равен достъп за деца и родители

  • Доброволно сътрудничество и партньорство
  • Прозрачност и обратна връзка
  • Екипност

 

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград