1. Информация с  ID  9098510 за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на 05.05.2020 г.

2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 05.05.2020 г.

3. Заповед № РД-09-378/05.05.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“ – Асеновград

4. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“ –  Асеновград по обособени позиции: Позиция I  „Плодове и зеленчуци“; Позиция „Хляб и хлебни изделия“; Позиция III – „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV „Месо и месни продукти“; Позиция V „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца“


Заповед № РД-09-397/18.05.2020 г. за удължаване на срока за получаване на оферти  

 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


.ПРОТОКОЛ  от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-402/21.05.2020 г. на Директора на ДГ „Мир“ – гр. Асеновград със задача да разгледа и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“-Асеновград по обособени позиции: Позиция I – „Плодове и зеленчуци“; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия“; Позиция III – „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV – „Месо и месни продукти“; Позиция V – „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца“.


ПРОТОКОЛ  от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-402/21.05.2020 г. на Директора на ДГ „Мир“ – гр. Асеновград със задача да разгледа и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“-Асеновград по обособени позиции: Позиция I – „Плодове и зеленчуци“; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия“; Позиция III – „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV – „Месо и месни продукти“; Позиция V – „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца“.

РЕШЕНИЕ № РД-09-415/ 02.06.2020 г.

Договор № 1./05.06.2020 г.

Договор № 2./05.06.2020 г.

Договор № 3./05.06.2020 г.

Договор № 4./05.06.2020 г.

Договор № 5./05.06.2020 г.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград