Обявление

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и

млечни продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 г.

Протокол за разглеждане на постъпили предложения и избор на заявител за доставка на продукти

по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 

1. Обява ID  9088238публикувана на сайта на АОП на 13.05.2019 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“-Асеновград по обособени позиции: Позиция I  „Плодове и зеленчуци“;  Позиция II „Хляб и хлебни изделия“; Позиция III „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV „Месо и месни продукти „;  Позиция V  „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца“

2. Заповед № РД-09-346/13.05.2019 г.

3. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“- Асеновград по обособени позиции: Позиция I  „Плодове и зеленчуци“; Позиция „Хляб и хлебни изделия“; Позиция III – „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV „Месо и месни продукти“; Позиция V „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца“

Заповед № РД-09-356/22.05.209 г. за удължаване на срока за получаване на оферти 

 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за удължаване на срока на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от13.05.2019

.ПРОТОКОЛ  от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-09-362/28.05.2019 г. на Директора на ДГ „Мир“ – гр. Асеновград със задача да разгледа и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мир“-Асеновград по обособени позиции: Позиция I – „Плодове и зеленчуци“; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия“; Позиция III – „Мляко и млечни продукти“; Позиция IV – „Месо и месни продукти“; Позиция V – „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца“.

РЕШЕНИЕ № РД-09-363/ 28.05.2019 г.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград