Име на проекта Кратко описание Приоритетна област
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в
системата на предучилищното и училищното образование.
Изграждане на дигитална грамотност от ранна възраст, свързана с полезното използване на технологиите
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в ДГ. Здравословен начин на живот.
Проект за предоставяне на средства за
подпомагане на физическото подпомагане и спорт
Спорта – здраве и интеграция на всички подрастващи Спорт и туризъм. Здравословен начин на живот.
Схема „Училищен плод“ Предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения Здравословен начин на живот
Схема „Училищно мляко“ Предоставяне на децата мляко и млечни продукти Здравословен начин на живот
Национална програма „Без свободен час” Модул „Без свободен час в ДГ“ – за създаване на възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители Непрекъснатост на учебния процес в детската градина
Проект: Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – стартира през м. 07.2019 г. Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Непрекъснатост на учебния процес в детската градина
     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград