Политика по защита на данните за уебсайт www.mir.bg

в съответствие с новите изисквания за прозрачност при обработката на

лични данни, въведени от Общия Регламент за Защита на Данните (GDPR).

 Тази политика информира потребителите на нашия уебсайт за това как събираме, използваме и съхраняваме личните данни, които ни предоставят.

ВЪВЕДЕНИЕ

За ДГ „Мир“ поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които  ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

1.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

 ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как ДГ „Мир“ събира и обработва Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте, когато  участвате в анкета или състезание.

АДМИНИСТРАТОР

ДГ „Мир“ е администратор на лични данни и е отговорно за Вашите лични данни.

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (DPO), което е компетентно и отговорно по въпросите на тази политика. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля свържете се с DPO , използвайки информацията по-долу:

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Пълно име на юридическото лице: Детска градина „Мир“

Име на DPO  по сигурността на данните: Мариана Манчева

Email адрес: mir_cdg@abv.bg

Пощенски адрес: гр. Асеновград, ул. „Гонда Вода“ №1

Телефонен номер: 0331 / 4-51-94

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ ВИ

Тази политика беше  последно актуализирана на 16.05.2018 година

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа линкове до уебсайтове и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политики по защита на данните, затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с техните политики.

2.ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 • Данни за Вашата самоличност: като например собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол
 • Контактна информация: като например  email адрес и телефонни номера
 • Данни за Вашия профил: като например  отговори на анкети
 • Данни за потреблението: като например информация за това как използвате нашия уебсайт.

Ние можем да събираме, използваме и споделяме Обобщени Данни: като например статистически  данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те  не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

Ние не събираме никакви Специални Категории Лични Данни за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за Вашето здравословно състояние, генетични и биометрични данни). Също така не събираме никаква информация относно наказателни присъди и нарушения.

АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В случаите, когато трябва да съберем Ваши лични данни по закон или по силата на договор, който сме сключили с Вас, и Вие откажете да предоставите тази информация, е възможно да не сме в състояние да изпълним договора, който вече сме сключили с Вас или който се опитваме да сключим.

3.КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация: Вие може да ни предоставите Ваша Лична и Контактна Информация, попълвайки форми на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва лични данни, които Вие предоставяте, когато :
 • Създавате (при предоставена възможност) потребителски профил на нашия уебсайт;
 • Абонирате се за услуга или публикации;
 • Участвате в състезание или анкета;
 • Давате коментар или оценка за нашите новини и галерии.
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме jехнически Данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници: възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу :
 • Доставчици на аналитични услуги като Google
 • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни, включително контактна информация

 

4.КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Най-често ще използваме Вашите данни в следните ситуации:

 • За да изпълним договора, който сме сключили с Вас, или който сме в процес на сключване;
 • Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат преимущество над тези интереси;
 • За да спазим правно или регулаторно задължение.

 

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

 В таблицата по-долу сме посочили целите, за които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и законовата база, която е приложима спрямо всяка цел. В случаите, когато сме посочили легитимните ни интереси като законова база, сме конкретизирали какви са тези интереси.

Моля имайте в предвид, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от една законова база, в зависимост от конкретната цел на обработката. Моля свържете се с нас  – за връзка с нас:

Пълно име на юридическото лице: Детска градина „Мир“

Име на DPO  по сигурността на данните: Мариана Манчева

Email адрес: mir_cdg@abv.bg

Пощенски адрес: гр. Асеновград, ул. „Гонда Вода“ №1

Телефонен номер: 0331 / 4-51-94

Ако имате нужда от повече информация за законовите база, на която обработваме Вашите данни, ако сме описали повече от една база като приложима за конкретния вид обработка:

 

Цел / Дейност Вид данни Законова база за обработка
Регистрация като нов потребител

(при предоставена възможност)

a)    Самоличност

b)    Контактна информация

Изпълнение на договора ни с Вас
За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

 

a)    Да Ви уведомим за промени в общите ни условия или политиката по защита на данните

b)    Да Ви помолим да оставите коментар или да попълните анкета

a)    Самоличност

b)    Контактна информация

c)    Данни за Вашия профил

 

a)    Изпълнение на договора ни с Вас

b)    За спазване на законово задължение

 

 

За администриране и защита на  този уебсайт (включителнo анализ  и хостинг на данни, и поддръжка на системите ни) a)    Самоличност

b)    Контактна информация

c)    Техническа информация

d)    Данни за Вашето потребление

e)    Данни за Вашия профил

a)    Защита на легитимния ни интерес (например за доставка и администриране на ИТ услуги, мрежова сигурност, превенция на измами)

b)    За спазване на законово задължение

 

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Ние ще изискваме Вашето изрично съгласие, преди да споделим Ваши лични данни с други организации.

 ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определени секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме.

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

5.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

 • Доставчици на услуги: като например ИТ и системна поддръжка;
 • Професионални съветници: като например счетоводители, адвокати, банкери, одитори, застрахователи;
 • Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица, – доставчици на услуги – да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

 1. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)

 1. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 За колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за потребителите си като например имена, информация за контакт, за период от десет години.

 

9.ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

 • Право на достъп до Личните Ви данни
 • Право да поискате корекция на личните Ви данни
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни
 • Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 • Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 • Право да пренесете данните си до трето лице
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля Свържете се с

нас:

Пълно име на юридическото лице: Детска градина „Мир“

Име на DPO  по сигурността на данните: Мариана Манчева

Email адрес: mir_cdg@abv.bg

Пощенски адрес: гр. Асеновград, ул. „Гонда Вода“ №1

Телефонен номер: 0331 / 4-51-94

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, който цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и  ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.

 

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград