Познавателни книжки на Издателство „Изкуства“:

Първа, втора и трета група – „Аз съм в детската градина“,

Четвърта подготвителна група- „Аз ще бъда ученик“.

 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „МИР“ (период  2020-2024 година)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СЕДМИЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ ПО ГРУПИ

СПРОГРАМНА СИСТЕМА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЕПА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДГ

 

 

 

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград