loading

      В детска градина „Мир“ се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни стандарти /ДОС/ за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.

      Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет.
Детската градина има собствен облик и стил. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи. Полагат се основите на социално-технологична култура, като база за формиране на необходимите на децата знания и умения, за осъществяване на общуване и дейност в технологична среда.

      Традиция с десетилетна история за детска градина „Мир“ е организирането и отбелязването на народни и календарни празници. Възпитаваме децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали. Детската градина е добила широка популярност сред обществеността в града с участия в изложби, спектакли, танци на местно ниво.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград